بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور تأييديه سازمان طراحي ملخ وسيله پرنده(Propeller)
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
Part 22 35,000,000
Part VLR, VLA 50,000,000
Part 23, 27, 29, 33 80,000,000
Part 25 100,000,000
Part APUموتور پيستوني و 25,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان