بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور تأييديه قطعات و تجهيزات وسايل پرنده (IPA,ITSO,…)
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور تأييديه قطعات و تجهيزات وسايل پرنده (IPA,ITSO,…) 40,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان