بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه نوع براي وسايل پرنده (Utility, Acrobatic, Commuter, Normal) با حداكثر وزن برخاستن بالاي 1300 كيلوگرم در Part 23 رديف قبل
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات: به ازاي هركيلوگرم وزن برخاست مازاد بر 1300 كيلوگرم به ارقام فوق 250 هزار ريال اضافه شود.بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور گواهينامه نوع براي وسايل پرنده (Utility, Acrobatic, Commuter, Normal) با حداكثر وزن برخاستن بالاي 1300 كيلوگرم در Part 23 رديف قبل -
دستور العمل های مرتبط:
عنوان