بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه نوع براي هواپيماهاي اشاره شده در بند3-1 و 3-2 در صورت pressurize بودن هواپيما
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
Part35 (ML,UL,VL,VLA) 154,000,000
Part35 براي هواپيماهاي رده نيمه سنگين 220,000,000
Part35 براي هواپيماهاي رده سنگين 330,000,000
Part VLR,VLA (ML,UL) 330,000,000
Part 22 گلايدر بدون موتور 330,000,000
Part 22 گلايدر موتوردار 440,000,000
Part VLR,VLA 440,000,000
Part 23 Normal< 1300Kg 550,000,000
Part 23 Acrobatic & Utility<1300Kg 660,000,000
Part 23 Commuter <1300Kg 825,000,000
Part 27B 550,000,000
Part 27A 660,000,000
Part 29A & B 990,000,000
Part 25 1,100,000,000
Part APU موتور پيستوني و 330,000,000
Part33: Power >25000N & 2000KW 660,000,000
Power <25000N & 2000KW 880,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان