بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  تمديد گواهينامه‌هاي شبيه‌ساز رديف قبل
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
(Part FSTD A(FFS 50,000,000
(Part FSTD A(FTD 45,000,000
Part FSTD A(FNPT) 40,000,000
(Part FSTD A(BITD 35,000,000
(Part FSTD H(FFS 40,000,000
(Part FSTD H(FTD 35,000,000
(Part FSTD H(FNPT 30,000,000
(Part FSTD H(BITD 25,000,000