بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه تكميلي نوع و تغييرات در طراحي ملخ
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور گواهينامه تكميلي نوع و تغييرات در طراحي ملخ 80,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان