بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  پذيرش گواهينامه‌هاي مذكور دربندهاي 5-1 تا 5-3
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
نوع و تغييرات در طراحي وسيله پرنده 50,000,000
نوع و تغييرات در طراحي موتور 45,000,000
نوع و تغييرات در طراحي ملخ 40,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان