بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور طبقه‌بندي و يا صدور تأييديه فرعي در رده هاي مختلف وزني
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
نوع و تغييرات در طراحي وسيله پرنده 25,000,000
نوع و تغييرات در طراحي موتور 23,750,000
نوع و تغييرات در طراحي ملخ 20,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان