بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه تأييد سازمان توليد وسايل پرنده حسب مورد
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
Part ML,UL گلايدر بدون موتور و 100,000,000
Part 22 140,000,000
(Part VLR,VLA (ML,UL 200,000,000
Part 23,27 300,000,000
Part 29 360,000,000
Part 25 400,000,000
Part APU موتور پيستوني و 100,000,000
part 33 : Power >25000N & 2000KW 300,000,000
Power <25000N & 2000KW 360,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان