بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه تأیيد سازمان توليد قطعات جهت تأیيديه ITSO یا (IPA Part 21(TSO.IPA
شرح خدمت و توضیحات:

 

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور گواهينامه تأیيد سازمان توليد قطعات جهت تأیيديه ITSO یا (IPA Part 21(TSO.IPA 100,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان