بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  تغيير در محدوده تأييديه سازمان توليد در سطح گواهينامه دريافتي، يا در سطح پائين‌تر و يا بالاتر
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
Part ML,UL گلايدر بدون موتور و 25,000,000
Part 22 35,000,000
(Part VLR,VLA (ML,UL 50,000,000
Part 23,27 75,000,000
Part 29 90,000,000
Part 25 100,000,000
Part APU موتور پيستوني و 25,000,000
part 33 : Power >25000N & 2000KW 75,000,000
Power <25000N & 2000KW 90,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان