بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه ثبت و تابعيت (C of R) وسايل پرنده
شرح خدمت و توضیحات:

 توضيحات: (C of R(Certificate of Registration

                          Initial / Provisionalبهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور گواهينامه ثبت و تابعيت (C of R) وسايل پرنده به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 1200000 ريال و حداقل 2000000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان