بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور مجوز ورود و خروج وسايل پرنده به كشور براي يكبار
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور مجوز ورود و خروج وسايل پرنده به كشور براي يكبار 3000000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان