بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه قابليت پرواز (C of A) وسايل پرنده (از جمله محدود شده و تجربي و ...) – ساليانه/ هر بار
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات: (C of A (Certificate of Airworthiness

               Including Restricted & Experimentalبهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور گواهينامه قابليت پرواز (C of A) وسايل پرنده (از جمله محدود شده و تجربي و ...) – ساليانه/ هر بار به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 2400000 ريال و حداقل 3000000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان