بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه بازنگري قابليت پرواز بدون پيشنهاد(Recommends) متقاضي
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات: (ARC (Airworthiness Review Certificateبهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور گواهينامه بازنگري قابليت پرواز بدون پيشنهاد(Recommends) متقاضي به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 2400000 ريال و حداقل 3000000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان