بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  پذيرش هرگونه وسيله پرنده
شرح خدمت و توضیحات:

 توضيحات: AID Non-Confirm

                  AID Confirm   بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
سبك 2,000,000
سنگين 6,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان