بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور مجوز فعاليت پروازي براي هواپيماهاي با ثبت خارجي (فاقد C of A ايراني)
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
اولین بار به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 2400000 ريال و حداقل 3000000
هر تمدید در طول یک سال به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 240000 ريال و حداقل 300000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان