بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور هرگونه مجوز موقت
شرح خدمت و توضیحات:

                                   

 

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور هرگونه مجوز موقت به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 72000 ريال و حداقل 90000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان