بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه قابليت پرواز صادرات وسايل پرنده
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات: Export C of Aبهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور گواهينامه قابليت پرواز صادرات وسايل پرنده به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 2400000 ريال و حداقل 3000000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان