بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور يا اعمال تغییرات در گواهينامه ايستگاه راديويي و يا گواهينامه مکمل راديويي وسايل پرنده
شرح خدمت و توضیحات:

  توضيحات:            RSL: Radio Station License

                     RLS: Radio License Supplement  
                               Change to RSL/RLS   بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور يا اعمال تغییرات در گواهينامه ايستگاه راديويي و يا گواهينامه مکمل راديويي وسايل پرنده به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 480000ريال و حداقل 600000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان