بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه مراكز تعمير و نگهداري وسايل پرنده (Part F):
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات:  - هزينه مميزي ساليانه برابر هزينه صدور

                - براي شركت هاي غير ايراني معادل ريالي ارقام دلاريبهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
الف- مرکز بزرگ با بيش از 10 نفر پرسنل 50,000,000 $ 6000
ب- مرکز کوچک با 10 نفر پرسنل و كمتر 30,000,000 $ 4000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان