بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور مجوز افزايش محدوده اختيارات گواهينامه به ازاي هر Line/Type يا Base/Type يا Engine, APU در (part 145)
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات:  - هزينه مميزي ساليانه برابر هزينه صدور

                - براي شركت هاي غير ايراني معادل ريالي ارقام دلاري
                - كاهش محدوده ، هزينه اي نداردبهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
به ازاي هر مورد 25,000,000 $ 3000
صدور مجوز افزايش محدوده اختيارات (Part F):الف 10,000,000 $ 1200
صدور مجوز افزايش محدوده اختيارات (Part F):ب 6,000,000 $ 800
دستور العمل های مرتبط:
عنوان