بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور تأييديه تعميرات وسايل پرنده، موتور، ارابه فرود و متعلقات براي هر كدام به تفكيك مدل و كارخانه سازنده:
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
هواپیمای سنگین- مرکز بزرگ با بیش از 500 نفر پرسنل 75,000,000 $ 9000
هواپیمایی سنگین - مرکز متوسط بابیش از 10 نفر و 500 نفر 25,000,000 $ 6000
هواپیمایی سنگین - مرکز کوچک با 10 نفر پرسنل و کمتر 3,000,000 $ 400
هواپیمایی سبک با مرکز بزرگ با بیش از 10 نفر پرسنل 25,000,000 $ 3000
هواپیمایی سبک با مرکز کوچک با 10 نفر پرسنل و کمتر 15,000,000 $ 2000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان