بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور تأييديه انجام بازسازي يا نوسازي وسايل پرنده
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور تأييديه انجام بازسازي يا نوسازي وسايل پرنده به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 2,400,000 ريال و حداقل 3,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان