بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  "صدور تأييديه كتابچه اوليه ليست تجهيزات قابل تعمير و نگهداري توسط شركتهاي هواپيمايي Capability List به ازاي هر Aircraft ATA Chapter (ATA)Air Transport Association
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
سنگين و حداكثر براي 40 ATA 5,000,000
  سبك150 و حداكثر براي 50 ATA 1,500,000
فوق سبك50و حداكثر براي 40 ATA 500,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان