بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  بررسي، اصلاح و تصويب MOM, O/M, MOE و كليه اسنادي كه در ارتباط با ساختار سازماني سيستم تعمير و نگهداري بوده و يا نحوه انجام بازرسي و مميزي داخلي تشريح كرده باشد هر جلد
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
مراكز تعميراتي داراي وسايل پرنده سبك 40,000,000
مراكز تعميراتي داراي وسايل پرنده سنگين 80,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان