بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  بررسي، تائيد و اعمال اصلاحات در برنامه زمانبندي تعميرات دوره‌اي ( (M.Sو (M/P, CMP) وسايل پرنده و مهرنمودن مدارك و كتب مربوط
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
وسايل پرنده سبك 10,000,000
وسايل پرنده سنگين 40,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان