بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  تأييد افزايش زمان برنامه تعمير و نگهداري وسايل پرنده از قبيل بدنه، موتور، ارابه فرود، ملخ و موتور كمكي(APU)
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات: در صورت صدور اجازه‌نامه براي بيش از يك مورد، به ازاي هر مورد اضافي 25% هزينه موضوع اين رديف و حداكثر تا مبلغ سه برابر ارقام آن دريافت شود.بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
سبک 100,000,000
سنگین 200,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان