بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  بررسي جهت تأييد يا تمديد مجوز شركتها، ايستگاه‌هاي تعميراتي و مؤسسات هوانوردي خارجي خارج از كشور
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
بررسي جهت تأييد يا تمديد مجوز شركتها، ايستگاه‌هاي تعميراتي و مؤسسات هوانوردي خارجي خارج از كشور معادل ريالي 18,000$
دستور العمل های مرتبط:
عنوان