بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  ميزي يا بازديد از ايستگاههاي پروازي شركتهاي هواپيمايي ايراني در خارج از كشور
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
سال اول معادل ريالي 8000$
سال‌های بعد معادل ريالي 5000$