بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور مجوز فعاليت مجدد(در خصوص گزارش مشكلات مكانيكي وسايل پرنده):
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات: اين تعرفه در صورت صدور SDR دريافت مي‌شود

               در صورت عدم نياز به صدورS200 SDR (هزار تومان)

                         (SDR(Service Difficult Reportبهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
در مركز تا يك ساعت 3,000,000
هر نفر ساعت بيشتر 1,500,000
خارج از مركز تا يك روز به ازاي هر نفر 10,000,000
مازاد بر آن هر نفر روز 5,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان