بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور المثني يا صدور مجدد هر يك از مجوزها يا گواهينامه‌هاي خدمات فوق
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور المثني يا صدور مجدد هر يك از مجوزها يا گواهينامه‌هاي خدمات فوق 30% هزينه صدور اوليه