بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  تاييد نظامنامه (TPM) و مميزي از ساختار مراكز آموزشي خدمات هوانوردی، هنرستانهاي هوانوردي و مراكز مجري علمي- كاربردي بمنظور صدور و تمديد گواهينامه تاييد
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
تاييد نظامنامه (TPM) و مميزي از ساختار مراكز آموزشي خدمات هوانوردی، هنرستانهاي هوانوردي و مراكز مجري علمي- كاربردي بمنظور صدور و تمديد گواهينامه تاييد 30,000,000