بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  تاييد گواهينامه‌هاي پايان دوره صادره از طرف مراكز آموزش خدمات هوانوردي- هر گواهينامه
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
تاييد گواهينامه‌هاي پايان دوره صادره از طرف مراكز آموزش خدمات هوانوردي- هر گواهينامه 100,000