بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  تاييد طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي در صنعت هوانوردي كشور
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
تاييد طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي در صنعت هوانوردي كشور مطالعات طرح 2٪