بازگشت
دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي

عنوان خدمت:  صدور موافقت اصولي تأسيس شركت فرودگاهي حسب مورد
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
فرودگاه بين‌المللي 90,000,000
تمدید فرودگاه بين‌المللي 45,000,000
فرودگاه مرز هوايي 75,000,000
تمدید فرودگاه مرز هوايي 37,500,000
فرودگاه داخلي 60,000,000
تمدید فرودگاه داخلی 30,000,000
فرودگاه فوق سبک آموزشی / تفریحی 25,000,000
تمدید فرودگاه فوق سبك آموزشي/ تفريحي 12,500,000
کارشناسان مربوطه
کارشناسان مربوطه شماره تماس شماره اتاق تصوير
1008 $call_no $room_no
دستور العمل های مرتبط:
عنوان