بازگشت
دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي

عنوان خدمت:  صدور موافقت اصولي احداث فرودگاه
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
فرودگاه بين‌المللي 75,000,000
تمدید فرودگاه بين‌المللي 37,500,000
فرودگاه مرز هوايي 60,000,000
تمدید فرودگاه مرز هوايي 30,000,000
فرودگاه داخلي 50,000,000
تمدید فرودگاه داخلي 25,000,000
فرودگاه فوق سبك آموزشي 25,000,000
تمدید فرودگاه فوق سبك آموزشي 12,500,000
فرودگاه فوق سبك تفریحی عمومی 40,000,000
تمدید فرودگاه فوق سبك تفریحی عمومی 20,000,000
فرودگاه فوق سبك تفریحی غیرعمومی 40,000,000
تمدید فرودگاه فوق سبك تفریحی غیرعمومی 20,000,000
کارشناسان مربوطه
کارشناسان مربوطه شماره تماس شماره اتاق تصوير
1008 $call_no $room_no
دستور العمل های مرتبط:
عنوان