بازگشت
دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

عنوان خدمت:  صدور موافقت اصولي احداث هلي‌پورت و تاييد طراحي آن حسب مورد
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
هلی‌پورت بين‌المللي 100,000,000
تمدید هلی‌پورت بين‌المللي 50,000,000
هلی‌پورت IFR 70,000,000
تمدید هلی‌پورت IFR 35,000,000
هلي پورت VFR 30,000,000
تمدید هلي پورت VFR 15,000,000