بازگشت
حراست

عنوان خدمت:  صدور تاييديه نظامنامه امنيتي شركتهاي هواپيمايي(مسافري و باري) و خدمات عمومي هواپيمايي
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
مسافری تا دو نوع و باری بیش از دو نوع هواپیما 50,000,000
تمدید مسافری تا دو نوع و باری بیش از دو نوع هواپیما 25,000,000
مسافری بیش از دو نوع هواپیما 60,000,000
تمدید مسافری بیش از دو نوع هواپیما 30,000,000
هواپیمای باری تا دو نوع هواپیما 20,000,000
تمدید هواپیمای باری تا دو نوع هواپیما 40,000,000