بازگشت
حراست

عنوان خدمت:  صدور تاييديه نظامنامه امنيتي ارائه دهندگان خدمات آموزش امنيت هوانوردي
شرح خدمت و توضیحات:

در دست تكميل

توضيحات: 

هزينه تمديد 50% هزينه صدور


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور تاييديه نظامنامه امنيتي ارائه دهندگان خدمات آموزش امنيت هوانوردي 20% هزينه صدور مجوز بهره‌برداري