بازگشت
دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

عنوان خدمت:  بهاي كتاب اطلاعات هوانوردي (A.I.P)
شرح خدمت و توضیحات:

در دست تكميل

توضيحات:

هزينه پست جزء مبلغ مذكور مي‌باشد. بهاي كتاب و ارسال آن به سازمانهاي هواپيمايي كشوري خارجي بر اساس رفتار متقابل خواهد بود وهمچنين براي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري (ICAO) رايگان خواهد بود. 


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
بهاي كتاب اطلاعات هوانوردي (A.I.P) - 250 دلار امريكا