بازگشت
دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي

عنوان خدمت:  تأسيس نمايندگي كل شركتهاي هواپيمايي خارجي(GSA)
شرح خدمت و توضیحات:

 

 

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
تاسيس 150,000,000
تمديد 20,000,000
معادل ريالي 2% فروش بليط در مدت فعاليت معادل ريالي 2% فروش بليط در مدت فعاليت
کارشناسان مربوطه
کارشناسان مربوطه شماره تماس شماره اتاق تصوير
جواد اسلامي داخلی 235 دفتر کمیته هوانوردی اتاق 136