بازگشت
دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي

عنوان خدمت:  اعطاي حق بهره‌برداري هوايي مازاد به شركت‌هاي حمل و نقل هوايي خارجي
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
اعطاي حق بهره‌برداري هوايي مازاد به شركت‌هاي حمل و نقل هوايي خارجي از هر مسافر ورودي و خروجي به وسيله پروازهاي خارجي مازاد بر سقف موافقتنامه‌هاي حمل و نقل هوايي دو جانبه معادل ریالی 25 دلار آمریکا
کارشناسان مربوطه
کارشناسان مربوطه شماره تماس شماره اتاق تصوير
نوشين مظفريان مستقيم 66078722 داخلی 247 دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکتها و موسسات هوانوردی اتاق 141