بازگشت
دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي

عنوان خدمت:  صدور مجوز آموزشگاههاي خلباني(سبك)
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
موافقت اصولي 12,000,000
تمديد موافقت اصولي 6,000,000
صدور پروانه بهره برداري 3,600,000
تمديد پروانه بهره برداري 2,400,000
کارشناسان مربوطه
کارشناسان مربوطه شماره تماس شماره اتاق تصوير
2305 $call_no $room_no
دستور العمل های مرتبط:
عنوان