بازگشت
دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي

عنوان خدمت:  صدور مجوز بهره‌برداري موسسات خدمات مشاوره هوايي
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
موافقت اصولي 20,000,000
تمديد موافقت اصولي 10,000,000
صدور پروانه بهره برداري 6,000,000
تمديد پروانه بهره برداري 4,000,000