بازگشت
دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي

عنوان خدمت:  صدور مجوز شركت‌هاي فني،‌ مهندسي و تعمير و نگهداري وسايل پرنده
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
موافقت اصولی هواپيما و يا بالگرد سنگين 120,000,000
تمدید موافقت اصولی هواپيما و يا بالگرد سنگين 60,000,000
تمدید مجوز تاسیس هواپيما و يا بالگرد سنگين 12,000,000
موافقت اصولی هواپيما و يا بالگرد سبك 80,000,000
تمدید موافقت اصولی هواپيما و يا بالگرد سبك 40,000,000
تمدید مجوز تاسیس هواپيما و يا بالگرد سبك 8,000,000
موافقت اصولی موتور هواپيما و يا بالگرد 60,000,000
تمدید موافقت اصولی موتور هواپيما و يا بالگرد 30,000,000
تمدید مجوز تاسیس موتور هواپيما و يا بالگرد 6,000,000
موافقت اصولی ملخ هواپيما و يا بالگرد 40,000,000
تمدید موافقت اصولی ملخ هواپيما و يا بالگرد 20,000,000
تمدید مجوز تاسیس ملخ هواپيما و يا بالگرد 4,000,000
موافقت اصولی توليد قطعات، تجهيزات و مواد مصرفي هواپيما و يا بالگرد 30,000,000
تمدید موافقت اصولی توليد قطعات، تجهيزات و مواد مصرفي هواپيما و يا بالگرد 15,000,000
تمدید مجوز تاسیس توليد قطعات، تجهيزات و مواد مصرفي هواپيما و يا بالگرد 3,000,000
موافقت اصولی توليد شبيه‌ساز هواپيما و يا بالگرد 60,000,000
تمدید موافقت اصولی توليد شبيه‌ساز هواپيما و يا بالگرد 30,000,000
تمدید مجوز تاسیس توليد شبيه‌ساز هواپيما و يا بالگرد 6,000,000
موافقت اصولی توليد تجهيزات زميني فرودگاهي 30,000,000
تمدید موافقت اصولی توليد تجهيزات زميني فرودگاهي 15,000,000
تاسیس مجوز تاسیس توليد تجهيزات زميني فرودگاهي 3,000,000
کارشناسان مربوطه
کارشناسان مربوطه شماره تماس شماره اتاق تصوير
سميه شمسي پور داخلی 243 دفتر کمیته هوانوردی اتاق 134
دستور العمل های مرتبط:
عنوان