بازگشت
معاونت استاندارد پرواز

عنوان خدمت:  صدور مجوز بهره‌برداري آموزشگاههاي فوق سبك
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور مجوز بهره‌برداري آموزشگاههاي فوق سبك 10,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان