بازگشت
معاونت استاندارد پرواز

عنوان خدمت:  ورود وسيله پرنده(پذيرش اوليه، ورود و ...)
شرح خدمت و توضیحات:

 

 



بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
ورود وسيله پرنده(پذيرش اوليه، ورود و ...) 1,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان