بازگشت
معاونت استاندارد پرواز

عنوان خدمت:  صدور و تمديد اجازه نامه پرواز وسيله پرنده(دريافت و بررسي مدارك، بازديد از هواپيما، ...)
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور و تمديد اجازه نامه پرواز وسيله پرنده(دريافت و بررسي مدارك، بازديد از هواپيما، ...) 2,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان