بازگشت
معاونت استاندارد پرواز

عنوان خدمت:  صدور مجوزهاي موردي و موقت(فعاليتهاي پروازي موقت، دوره‌هاي كوتاه مدت، مجوز موقت نيروي فني, تغییر مالکیت، ثبت خارجی و ...)
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور مجوزهاي موردي و موقت(فعاليتهاي پروازي موقت، دوره‌هاي كوتاه مدت، مجوز موقت نيروي فني, تغییر مالکیت، ثبت خارجی و ...) 2,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان